นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 27,912 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมประจำเดือน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการแจ้งให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และประกาศของเทศบาล

18 มีนาคม 2564 21 ครั้ง ธนากร จันทร์แร แชร์  

เทศบาลตำบลวัดสิงห์จัดให้มีการประชุมประจำเดือนในการแจ้งให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
รายงานการประขุมประจำเดือนตุลาคม 2563.pdf14.76 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563.pdf8.44 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563.pdf5.61 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564.pdf12.66 MB ดาวน์โหลด
รูปประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563.jpg144.47 KB   แสดงภาพ
รูปประชุมประจำเดือนมกราคม 2564.jpg127.09 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา