นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 27,913 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

19 มีนาคม 2564 42 ครั้ง ธนากร จันทร์แร แชร์  

ด้วยเทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยนางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล จำนวน 26 คน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักในหน้ที่ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ชั้น 3

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน.pdf.pdf4.72 MB ดาวน์โหลด
1.jpg100.03 KB   แสดงภาพ
2.jpg107.17 KB   แสดงภาพ
3.jpg102.96 KB   แสดงภาพ
4.jpg98.18 KB   แสดงภาพ
5.jpg98.71 KB   แสดงภาพ
6.jpg123.11 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา