นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 3,634 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.พ. 64แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)(มท 0803.4/ว371 - ลว. 24 ก.พ. 64) 
24 ก.พ. 64ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)(มท 0810.8/ว378 - ลว. 24 ก.พ. 64) 
24 ก.พ. 64แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5[รายชื่อ](มท 0803.3/ว372 - ลว. 24 ก.พ. 64) 
24 ก.พ. 64การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(มท 0808.3/ว367 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
24 ก.พ. 64ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล(มท 0819.2/ว366 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0803.4/ว363 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27[รายชื่อ](มท 0808.3/ว364 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563(มท 0816.3/ว358 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40(มท 0808.3/ว354 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(มท 0818.4/ว353 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด(มท 0808.3/ว352 - ลว. 23 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1][สิ่งที่ส่งมาด้วย 2][สิ่งที่ส่งมาด้วย 3][บัญชีรายชื่อ](มท 0816.2/ว1095 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ)(มท 0819.2/ว343 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
23 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย(มท 0816.1/ว341 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(มท 0816.3/ว338 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(มท 0808.3/ว339 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0805.2/ว348 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0808.4/ว344 - ลว. 22 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[รายชื่อ][แบบรายงาน](มท 0808.3/ว335 - ลว. 19 ก.พ. 64) 
22 ก.พ. 64แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564(มท 0808.2/ว326 - ลว. 18 ก.พ. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/529 | แสดง 20 จาก 10563 รายการ
เปลี่ยนภาษา