นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 38,636 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

  นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

  056-461309 ต่อ 17

 • รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

  056-461309 ต่อ 16

 • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์

  056-461309 ต่อ 16

เปลี่ยนภาษา