นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 38,670 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอื่น
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนเมษายน 2564
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)
5 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ประจำปี 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วแจ้งการปิดตลาดนัดวัดนมโฑ
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564
28 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การจัดกิจกรรมวันเทศบาลและกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
28 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่คู่มือปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพต่างๆ
27 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วบัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง แผนอัตรากำลัง ปี 2564
23 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์กิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2564
23 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
22 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์รายงานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอเเนะของชุมชนในการจัดทำเเผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดสิงห์(พ.ศ.2561-2565)
22 เม.ย. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค. 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 21/2564
19 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา