นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 5,643 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
25 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
23 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์บันทึกข้อความการดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
22 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เขตเลือกตั้งที่ 2
22 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เขตเลือกตั้งที่ 1
22 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
18 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่เบิ่งสวนแลนา
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์เเละนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จากปากทางเข้าฟาร์มไก่หมอจิระถึง นานางเจิด เผือกผ่อง
15 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่โครงการขุดลอกตะพร้อมกอนดินเลน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนลาดยางสายสระแก้ว - บ้านห้วยซุง ถึงนานายปลา วุ่นคง หมู่ที่ 7
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่โครงการจ้างขุดตะกอนดินเลน จากถนนลาดยางสายสระแก้ว - บ้านห้วยซุง ถึงนานายสอน ทองเพ็ง หมู่ที่ 7
11 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเทคอนกรีตรัดท่อ หมู่ที่ 8
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา