เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ผลการประเมิน ITA 2020อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปี อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำเดือนกันยายน 2563)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้สงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง/จัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แผนแม่บทสารสนเทศ (พ.ศ.2561-2564)อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินจริง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB