เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ได้จัดการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศการคำนวนราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
คุณหมึกแดง ตรวจเยี่ยมถนนคนเดินทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศผลการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการมอบหมวกนิรภัย ลูกหลานปลอดภัย สร้างวินัยจราจรทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมบทบาทผู้นำชุมชน ประจำปี 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เช้าทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
แห่เทียนพรรษา ตำบลเขาแก้วอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
นายก อบต.เด่นใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วย ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเด่นใหญ่ อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การจัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 1-12 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองแจง- บ้านบุทางรถ ถึงนานายประเสริฐ ฤทธิชัยอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB