เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ งานพัฒนาชุมชน บริการรับต่อบัตรคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุและกรณีทำบัตรคนพิการใหม่ โดยประสานงานส่งต่อ ณ ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชัยนา่ทอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นใหญ่ บ้านสระแก้ว อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมแท่น ขนาดเสาธง 6.00 เมตร พร้อมแท่นหรือเทคอนกรีตมีพื้นไม่น้อยกว่า 5.50 ตรม. หมู่ที่ 6อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเ่ด่นใหญ่อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
รถขบวนแห่ในพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาททต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลจำบลวัดสิงห์ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ต้อนรับท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาททต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
ประกาศการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การคำนวณราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ทต.วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัวหลังโควิด 19 (หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2563 ) วันที่ 27 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการฝึกอบรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB