เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การชำระภาษี ปี 2563อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12 จากบ้านนายแก้ว พึ่งพวก ถึงบ้านนางวันดี จันทร์ชื่นอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 8 โครงการอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนานชด บุญน่วม ถึงบ้าน นายนิพันธ์ เสมาเมืองอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมอำเภอหันคา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
ูโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 6 จากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ถึงไร่นายขวัญทูล เผือกผ่องหมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกางอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว จากถนนลาดยางสายเด่นใหญ่สระแก้ว ถึงบ้านนายเสน่ห์ มีนิลหมู่ที่ 11 บ้านหนองแกอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง จากบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง ถึงบ้านนายเสน่์ มีนิล หมู่ที่ 11 บ้านหนองแกอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ธ.ค. 2562อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการขุดลอกตะกอนดินเลน สระเก็บน้ำหมู่ที่ 11 บริเวณบ้านนางจันทร์แรม หลำเทียนอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 จากนานายโปร่ง จันทร์นุ่มถึงนานางสมจิตร เอี้ยงปานอบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ))อบต.เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 จากไร่นายอุบล พุกมาก ถึงบ้านนายดาวเรือง โพโต อบต.เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB