นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 38,698 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
(1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
(9) เทศพาณิชย์

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด

ให้มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งจัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้
-ฝ่ายอำนวยการ

๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาของ พนักงานเทศบาลสามัญ สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้ทำ คุณประโยชน์
(๗) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๘) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(๙) งานรับเรื่องรวมร้องทุกข์ และร้องเรียน
(๑๐) งานแจ้งมติ ก.ท.จ. หรือ มติ ก.ท. ให้แต่ละกอง / ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
(๑๑)อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(๒)งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๓)งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๔)งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(๕) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๘) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง(ลูกจ้าง)
(๒)งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และการเลื่อนระดับ
(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบียนประวัติ บัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง(ลูกจ้าง)ของเทศบาล
(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(๗) งานการพิจารณาความดีความชอบ และการให้บำเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ
(๘) งานการขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังตรา
(๙) งานแจ้งมติ ก.ท.จ. หรือ มติ ก.ท. ให้แต่ละกอง / ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
(๑๐) งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(๑๑) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ลูกจ้าง)
(๑๒) งานการควบคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
(๑๓) งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรือรับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้
- ฝ่ายบริหารงานคลัง

2.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆที่ขอความร่วมมือ
(4)งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5)งานสวัสดิการของกอง/ฝ่าย
(6)งานด้านการให้คำแนะนำหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(7)งานอื่น ๆทีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.2 งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)
(3)งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
(4)งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(5)งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(6)งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
(7)งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(8) งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(9)งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
(10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(11)งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและ รายได้อื่น
(12)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
(2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
(4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
(6) งานจัดทำรายงานเสนอทะเบียนทรัพย์และการบริการข้อมูล
(7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
(8) งานปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(9) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัส ชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4และ 5)
(10)งานจัดเก็บและทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
(11) งานจัดทำรายงานประจำเดือน
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.4 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการซื้อและการจ้าง
(2) งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
(3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
(4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5) งานการจำหน่ายพัสดุ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

3.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(4) งานสวัสดิการของกอง/ฝ่าย
(5) งานด้านการให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ฯลฯ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
(9)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี งานประเพณี และงานอื่น ๆ
(2)งานการประมาณการต่าง ๆ
(3)งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี งานประเพณีและงานอื่น ๆ
(4)งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
(5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
(6)งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(7)งานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตเทศบาล
(8)งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านไฟฟ้า
(9)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางด้านการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเสนอความเป็นไปเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ การวางแผนการศึกษา การพัฒนาตำราเรียน วางมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริม การวิจัยการศึกษา การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายและแผนงาน และแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน งานกีฬาและสันทนาการ งานเกี่ยวกับกิจการทางด้านศาสนา งานทดสอบประเมินผล และตรวจวัดผลโรงเรียน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

4.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ ของพนักงานครูเทศบาล
(7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ (ของพนักงานครูเทศบาล)
(8) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ (ของพนักงานครูเทศบาล)
(9) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(10)งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(11)งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน
(12)งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
(13)งานพัฒนาหลักสูตร
(14)งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางวิชาการ
(15)งานการวัดผล ประเมในผลทางการศึกษา
(16) งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
(17)งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(18)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบมอบหมาย

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีโรง ฆ่าสัตว์ ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม ให้มีสุสานและฌาปนสถาน ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

5.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(4) งานสวัสดิการของกอง/ฝ่าย
(5) งานด้านการให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกวาดล้าง ทำความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกลียดหรืออาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
(4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6) งานชีวอนามัย
(7) งานฌาปนกิจ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานให้บริการรักษาพยาบาล
(2) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้อง กับการรักษาของแพทย์
(3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5) งานวางแผนสนับสนุนการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
(6) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.5 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมการฆ่าสัตว์
(2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
(3) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
(4) งานการระวังและรับผิดชอบโรค ในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
(5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(6) งานป้องกันโรคติดชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
(7) งานการรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.6 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง
(2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(3) งานจัดระเบียบชุมชน
(4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน ไปบริการชุมชน
(5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆให้แก่ชุมชน
(6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของการวิเคราะห์นโยบาย และแผน การวิจัยและประเมินผล การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์วิจัย ปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล การกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล การดำเนินการตามโครงการพิเศษ หรือนโยบายของทางราชการ และการให้บริการเผยแพร่วิชาการ การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

6.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์ความเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา ระยะต่าง ๆของเทศบาล
(6)งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองต่อหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7)งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เสนอ บริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการ วางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผงงานตามแผน
(8) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
(9) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(10) งานสารนิเทศ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของการวิเคราะห์นโยบาย และแผน การวิจัยและประเมินผล การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์วิจัย ปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล การกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล การดำเนินการตามโครงการพิเศษ หรือนโยบายของทางราชการ และการให้บริการเผยแพร่วิชาการ การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

6.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์ความเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา ระยะต่าง ๆของเทศบาล
(6)งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองต่อหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7)งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เสนอ บริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการ วางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผงงานตามแผน
(8) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
(9) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(10) งานสารนิเทศ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิตงานจำหน่ายและการบริการ งานมาตรวัดน้ำประปา ตลอดถึงงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของการประปา งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ตรวจเงินเก็บรักษาเงินของกองการประปา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้
- ฝ่ายผลิต

7.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานสารบรรณ
(2)งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆที่ขอความร่วมมือ
(4)งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5)งานสวัสดิการของกอง/ฝ่าย
(6)งานด้านการให้คำแนะนำหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(7) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีของกองการประปา
(8) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
(9) งานตรวจฎีกาเบิกเงินและจ่ายเงินจากเงินรายได้ของกองการประปา
(10) งานรับ เบิก – จ่ายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของกองการประปา
(11)งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภท
(12)งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และงบประมาณสิ้นปี
(13)งานจัดหา จัดซื้อ และจัดจ้างพัสดุของกองการประปา
(14)งานเบิกจ่ายพัสดุและลงบัญชีรับจ่ายพัสดุของกองการประปา
(15)งานการเก็บรักษา การควบคุมพัสดุและทรัพย์สินของกองการประปา
(16)งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงิน
(17)งานจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน
(18)งานเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ
(19)งานส่งบัญชีรายตัวลูกหนี้
(20)งานจัดทำงบบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและงบสิ้นปี
(21)งานเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ
(22)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

7.2 งานผลิต มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานวิเคราะห์น้ำ
(2) งานสูบน้ำแรงสูงและสูบน้ำแรงต่ำ
(3) งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี ล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน
(4) งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา
(5) งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ
(6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ำประปา และสถานที่ ทำการประปา
(7) งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง
(8) งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา
(9) งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ
(10)งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ
(11)งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
(12)งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง
(13)งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำ
(14)งานจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
(15)งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ
(16)งานบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล
(17)งานอ่านมาตรวัดน้ำและลงจำนวนหน่วยน้ำ
(18)งานรายงานมาตรวัดน้ำชำรุด
(19)งานตรวจและทดลองความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ
(20)งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ
(21)งานถอดมาตรวัดน้ำและงดจ่ายน้ำ
(22)งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ
(23)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงกร งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้กำหนดเป็นงานภายใน ดังนี้
   - งานบริหารงานทั่วไป
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ให้เป็นไปตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เปลี่ยนภาษา