เมนูหลัก

เกี่ยวกับเทศบาล - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“วัดสิงห์เป็นเมืองน่าอยู่ สืบสานคุณภาพชีวิต สถิตย์คู่บารมีหลวงปู่ศุข”ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น


จากการกำหนดวิสัยทัศน์ สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ รวม 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย
(2) เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
(3) เพื่อให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน
(4) เพื่อระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน ป้องกันน้ำท่วมขัง
เป้าหมาย
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดี
(2) ปรับปรุงบริเวณที่ว่างเปล่าให้เกประโยชน์สูงสุด
(3) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง
(4) ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา และการให้บริการอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาการใช้ที่ดิน
(2) สร้างบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า
(3) พัฒนาระบบจราจร
(4) การบริการด้านประปา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
(1) เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป
(2) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) เพื่อบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี
(4) เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และสนใจที่จะเข้าร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
(1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
(2) ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐาน
(3) จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง - 14 -
แนวทางการพัฒนา
(1) การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
(2) เพื่อขยายความเจริญทางเศรษฐกิจในเมือง
(3) เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เป้าหมาย
(1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในด้านการค้าขายการบริการ และการเกษตร
(2) ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้า ลานค้าขาย รองรับการค้าขาย
แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปรับปรุงชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และคนในชุมชนมีสภาพชีวิตที่ดี
(2) เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีและศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
(3) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลให้ประชาชน
(4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(5) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
เป้าหมาย
(1) ขยายการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) พัฒนาบุคลากรการศึกษา ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
(3) จัดเตรียมสถานศึกษา รองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
(4) ป้องกันโรคดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนให้ทั่วถึง
(5) ปรับปรุงการสุขาภิบาลตลาดสดทั้ง 3 แห่ง
แนวทางการพัฒนา
(1) การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
(2) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
(3) การปรับปรุงการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
(4) การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
(5) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
(6) การส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน - 15 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้เทศบาลมีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
(1) จัดอบรม ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(2) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
(3) ไม่มีการร้องเรียนจากประชาชนทุกเรื่อง
แนวทางการพัฒนา
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
(3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(4) การปรับปรุงและพัฒนารายได้
(5) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
0.02s. 0.50MB