นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 38,697 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์


“วัดสิงห์เป็นเมืองน่าอยู่ สืบสานคุณภาพชีวิต สถิตย์คู่บารมีหลวงปู่ศุข”ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานเทศบาล


กลยุทธ์


   - ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ท่อระบายน้ำ ให้มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

   - ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล พร้อมท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   - ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการปรับปรุงท่อระบายน้ำให้มีขนาดมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล จัดหาเครื่องสูบน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้พอเพียง

   - พัฒนาที่ดินสาธารณะเพื่อจัดทำสวนสาธารณะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

   - ให้บริการการจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีระบบการกำจัดขยะที่ถูกต้องเหมาะสม

   - ส่งเสริมให้มีระบบกำจัดน้ำเสียในเขตเมือง

   - ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่น มีระเบียบ สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม

   - ปรับปรุงคุณภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา คลองมะขามเฒ่า ให้มีสภาพดีขึ้นตลอดจนสนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง

   - รณรงค์รักษาความสะอาดเมืองอย่างสม่ำเสมอ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดของท้องถิ่น

   - ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ ให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ โดยเทศบาลเป็นผู้ประสานขอความร่วมมือ ทั้งจากภาคราชการและเอกชน ในการให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและวิชาการ

   - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชุมชนต่าง ๆ ในเทศบาล ให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน

   - ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ในชุมชน เพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชนรู้จักการเก็บออมสำหรับลงทุนประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนการจัดหาตลาดและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

   - จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

   - จัดให้มีการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี และเพื่อการขยายการศึกษานอกระบบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

   - สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

   - ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการนอกชั้นเรียน เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม อีกทั้งเป็นการเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยไม่กระทบต่อการเรียนภาคปกติ

   - ปรับปรุงและขยายงานการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมทกพื้นที่และครอบคลุมประชากรทุกวัยทุกอาชีพ

   - ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้นโยบายเชิงรุกเป็นสำคัญ จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำชุมชน ให้เพียงพอแก่ความต้องการ พร้อมจัดหาพยาบาล เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาลตามความจำเป็น

   - สร้างลานกีฬา สนามกีฬาประเภทต่าง ๆ อาคารเอนกประสงค์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

   - จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์เยาวชนและประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เพื่อทำให้เทศบาลตำบลวัดสิงห์ปลอดจากยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์

   - ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งประชาชนในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จัดตั้งศูนย์วิทยุ อปพร. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีจำนวนเพียงพอและมีคุณภาพ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ น้ำยาดับเพลิงฯ ให้เพียงพอกับความต้องการรวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนในการเฝ้าระวังป้องกันและการแก้ไขระงับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

   - ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการจัดงานประเพณี วันสำคัญต่าง ๆ จัดประกวดผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

   - บริหารงานท้องถิ่นด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์รวมของประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อชุมชนโดยส่วนรวมและปูพื้นฐานให้ชุมชนสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้

   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น

   - เพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชนด้วยการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลและนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนำระบบการให้บริการเชิงรุกมาปฏิบัติให้มากขึ้น เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาล การออกเยี่ยมชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

   - ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเผยแพร่กิจการของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
เปลี่ยนภาษา