เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมาโนชญ์ สีสด

  ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์

 • นายไชยา พรมเอี้ยง

  รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา

 • นายธรรมวิทย์ ศรีไชยเมือง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายอำนวย กิ่มเกิด

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสุพจน์ ชัยสิทธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายวัฒนา ศรีสันต์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายแสงชัย สุขชื่น

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายอนันต์ เฉยทิม

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายถานันดร์ แย้มสังข์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายชูศักดิ์ สุขศรีชวลิต

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นางศิริลักษณ์ พานิชกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายทวาย เนียมจันทร์

  สมาชิกสภาเทศบาล

0.02s. 0.50MB