เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมาโนชญ์ สีสด

  ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดสิงห์

  0872110482

 • นายไชยา พรมเอี้ยง

  รองประธานสภาเทศบาล

  0845798298สมาชิกสภา

 • นายธรรมวิทย์ ศรีไชยเมือง

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0931822250

 • นายอำนวย กิ่มเกิด

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0862046559

 • นายสุพจน์ ชัยสิทธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0857293518

 • นายวัฒนา ศรีสันต์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0929953593

 • นายแสงชัย สุขชื่น

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0843792777

 • นายอนันต์ เฉยทิม

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0892715479

 • นายถานันดร์ แย้มสังข์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0879994899

 • นายชูศักดิ์ สุขศรีชวลิต

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0612859245

 • นางศิริลักษณ์ พานิชกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0878433782

 • นายทวาย เนียมจันทร์

  สมาชิกสภาเทศบาล

  0810408895

0.02s. 0.50MB