เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์

  ปลัดเทศบาล

  056461310 ต่อ 18

 • นาย มณเทียนชัย สิงหเศรษฐ

  รองปลัดเทศบาล

  056461310 ต่อ 20สำนักปลัด

 • นางวาสนา ชูชื่น

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  056461310 ต่อ 19

 • นางสาวเปรมใจ มากพงษ์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  056461310 ต่อ 20

 • นางสาวแฉล้ม เรืองงาม

  เจ้าพนักงานธุรการ

  056461310 ต่อ 29

 • นางปวีณา บุญรอด

  นักทรัพยากรบุคคล

  056461310 ต่อ 21

 • นายทานินทร์ วลานันทฤทธ

  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

  056461310 ต่อ 32

กองคลัง

 • นางพุทธชาติ ภุมมา

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  056461310 ต่อ 25

 • นางสายใจ เขนย

  เจ้าพนักงานธุรการ

  056461310 ต่อ 24

 • นางหทัยรัตนย์ ทองวิเศษ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  056461310 ต่อ 24

 • นางศุภาพร ช้อยกิ่ง

  เจ้าพนักงานธุรการ

  056461310 ต่อ 24

 • นางสาวนิพานันท์ มูลประวัติ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  056461310 ต่อ 24

 • นางสาวฐิตาภัทร์ กังวาฬ

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

  056461310 ต่อ 24

กองช่าง

 • นายวิชิต ตุ่นหรัด

  รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

  056461310 ต่อ 28

 • นางสาวเลอลักษณ์ พานิชกุล

  เจ้าพนักงานธุรการ

  056461310 ต่อ 28

 • นางสาวมยุรมาศ ประจวบบุญ

  นายช่างโยธา

  056461310 ต่อ 28

 • นายทวีฉัตร วัฒธรรม

  นายช่างโยธา

  056461310 ต่อ 28

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวมาลัย แสงกระจ่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  056461310 ต่อ 30

 • นางสาววรนันท์ สิทธิอินทร

  เจ้าพนักงานธุรการ

  056461310 ต่อ 30

กองสาธารณสุขฯ

 • นางกรุณา เตยหอม

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

  056461310 ต่อ 29

 • นางสาวสักขณา สถาพรสถิต

  พยาบาลวิชาชีพ

  056461310 ต่อ 29

 • นางสาวจิดาภา เลาห์โมลิศพงษ์

  พยาบาลวิชาชีพ

  056461310 ต่อ 29

 • นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข์

  นักพัฒนาชุมชน

  056461310 ต่อ 29

 • นางสาวมนัสนันท์ อินทร์คล้าย

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  056461310 ต่อ 29

 • นายภาคภูมิ ไหลประสิทธิ์พร

  นักสังคมสงเคราะห์

  056461310 ต่อ 29

กองวิชาการและแผนงาน

 • นายวิชิต ตุ่นหรัด

  ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

  056461310 ต่อ 23

 • นางลัดดาวัลย์ อ่อนสิงห์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  056461310 ต่อ 34

กองการประปา

 • นายตรึก อุ่มครุฑ

  ผู้อำนวยการกองประปา

  056461310 ต่อ 31

 • นายชัยวัฒน์ จิระมณี

  นายช่างเครื่องกล

  056461310 ต่อ 31

สถานธนานุบาล

 • นางพัทยา เทียนแสง

  ผู้จัดการ

  056461926

 • นางอภิญญา มีประโลม

  พนักงานเขียนตั๋ว

  056461926

 • นางสาวยุพดี บัวแดง

  พนักงานบัญชี

  056461926

 • นายไพโรจน์ อุไรพันธ์

  พนักงานรักษาสถานที่

  056461926

 • นายอดิศร เฟื่องจิตต์

  พนักงานรักษาของ

  056461926

0.01s. 0.75MB