เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นาง ราตรี สงวนทรัพย์

  ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์

 • นาย มณเทียนชัย สิงหเศรษฐ

  รองปลัดเทศบาลสำนักปลัด

 • นางวาสนา ชูชื่น

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวแฉล้ม เรืองงาม

  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 5

 • นางปวีณา บุญรอด

  บุคลากร 6

 • นายทานินทร์ วลานันทฤทธ

  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 5

 • นางสาวศิริรัตน์ ต่วนชัย

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองคลัง

 • นางพุทธชาติ ภุมมา

  รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสายใจ เขนย

  เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว

 • นางหทัยรัตนย์ ทองวิเศษ

  เจ้าพนักการเงินและบัญชี 6 ว

 • นางศุภาพร ช้อยกิ่ง

  เจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นายวิชิต ตุ่นหรัด

  รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวเลอลักษณ์ พานิชกุล

  เจ้าพนักงานธุรการ 4

 • นางสาวมยุรมาศ ประจวบบุญ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวมาลัย แสงกระจ่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาววรนันท์ สิทธิอินทร

  เจ้าพนักงานธุรการ

กองสาธารณสุขฯ

 • นางกรุณา เตยหอม

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวสักขณา สถาพรสถิต

  พยาบาลวิชาชีพ 6 วช

 • นายพรชัย ทิมแก้ว

  สัตวแพทย์ 7 ว

 • นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข์

  นักพัฒนาชุมชน 5

 • นางสาวมนัสนันท์ อินทร์คล้าย

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4

 • นายภาคภูมิ ไหลประสิทธิ์พร

  นักสังคมสงเคราะห์ 4

 • นางสาวตวงพร เกิดเพ็ชร

  เจ้าพนักงานธุรการ

กองวิชาการและแผนงาน

 • นายวิชิต ตุ่นหรัด

  ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ

 • นางลัดดาวัลย์ อ่อนสิงห

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ 6

กองการประปา

 • นายตรึก อุ่มครุฑ

  ผู้อำนวยการกองประปา

 • นายชัยวัฒน์ จิระมณี

  นายช่างเครื่องยนต์ 7ว

สถานธนานุบาล

 • มนต์ไพร ตุ้มสุวรรณ์

  ผู้จัดการ

 • นางอภิญญา มีประโลม

  พนักงานเขียนตั๋ว

 • นางสาวสุชานันท์ บัวเผื่อน

  พนักงานบัญชี

 • นายไพโรจน์ อุไรพันธ์

  พนักงานรักษาสถานที่

 • นายอดิศร เฟื่องจิตต์

  พนักงานรักษาของ

0.02s. 0.75MB