นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 3,644 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.พ. 64หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 แชร์  
24 ก.พ. 64หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 แชร์  
24 ก.พ. 64หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แชร์  
24 ก.พ. 64หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 แชร์  
11 ก.พ. 63มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการลงโทษพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง แชร์  
11 ก.พ. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 แชร์  
11 ก.พ. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561 แชร์  
11 ก.พ. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา