เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564-256623
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256317
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล117
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล152
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล150
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี144
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล440
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล240

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB