นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 38,633 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการแจ้งถมดิน แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการแจ้งขุดดิน แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการรับแจ้งการย้ายปลายทาง แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการรับแจ้งการย้ายออก แชร์  
21 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการรับแจ้งการย้ายเข้า แชร์  
14 เม.ย. 63คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของกองช่าง แชร์  
14 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน แชร์  
14 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 แชร์  
14 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร แชร์  
14 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย แชร์  
14 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย แชร์  
14 เม.ย. 63คู่มือการให้บริการการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แชร์  
14 มี.ค. 63คู่มือการให้บริการการรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน แชร์  
14 มี.ค. 63คู่มือการให้บริการการขอเลขที่บ้าน แชร์  
14 มี.ค. 63คู่มือการให้บริการการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ แชร์  
31 ธ.ค. 61แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวัดสิงห์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา