เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี124
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี113
เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562191
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 25601191
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 25601188
แผนงานการศึกษา1156
แผนงานบริหารงานทั่วไป1154
แผนงานป้องกันฯ1142
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม1138
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน1139
แผนงานสังคมสงเคราะห์1171
แผนงานสาธารณสุข1199
แผนงานเคหะและชุมชน08

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB