เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562151
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 25601143
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 25601156
แผนงานการศึกษา1123
แผนงานบริหารงานทั่วไป1131
แผนงานป้องกันฯ1118
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม1117
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน1117
แผนงานสังคมสงเคราะห์1144
แผนงานสาธารณสุข1158

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB