นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 38,632 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แชร์  
19 มิ.ย. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
19 มิ.ย. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
25 พ.ย. 62เปิดเผยรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 แชร์  
27 เม.ย. 60ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 แชร์  
27 เม.ย. 60ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2560 แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานการศึกษา แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานบริหารงานทั่วไป แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานป้องกันฯ แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานศาสนาวัฒนธรรม แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานสังคมสงเคราะห์ แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานสาธารณสุข แชร์  
27 เม.ย. 60แผนงานเคหะและชุมชน แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา