นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 27,924 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวัดสิงห์ และเป็นที่ตั้งของอำเภอวัดสิงห์ ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาท ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พุทธศักราช 2480 โดยให้ยกฐานะบางส่วนของตำบลวัดสิงห์ ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 54 หน้า 1895 – หน้า 1898 วันที่ 14 มีนาคม 2480 ในสมัย พล.อ. พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นเทศบาลตำบลแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 88 หน้า 100 – 104 วันที่ 31 ธันวาคม 2497 ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากบริเวณด้านตะวันตกของเทศบาลเป็นสถานที่ชุมนุมการค้า และเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องขยายตลาดวัดสิงห์ออกไปให้พ้นจากคันกั้นน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม่ เพื่อขยายเขตให้เหมาะสมแก่การปกครองและทะนุบำรุง

1. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์หลังแรก บันทึกภาพเมื่อ พ.ศ. 2506


2.อาคารที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์หลังเก่าที่เทศบาลได้ทำการปรับปรุงครั้งแรกเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานเทศบาล บันทึกภาพเมื่อ พ.ศ. 2508


3 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ปรับปรุงครั้งที่ 2 หันหน้าสำนักงานไปทางทิศตะวันตก เพิ่มระเบียงหน้า


4. สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ปรับปรุงครั้งที่ 3 ตัดระเบียงหน้าออกขยาย ห้องทำงานให้กว้างขึ้น เป็นการ ปรับปรุงครั้งสุดท้าย


5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ในปัจจุบันสร้าง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2541

ที่ตั้งและอาณาเขต
คลิกดูข้อมูล ติดต่อ/แผนที่ เทศบาลตำบลวัดสิงห์


อำเภอวัดสิงห์ เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 6 อำเภอ กิ่งอำเภอของจังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของภาคกลางตอนบน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยนาท ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ ทิศตะวันตกของอำเภอเป็นที่สูง และเป็นที่ราบต่ำมาทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้มีลำคล้องห้วย หนอง บึง เป็นแหล่งธรรมชาติ ประมาณ 12 แห่ง พื้นที่ 3 ใน 4 เป็น พื้นที่นอกเขตชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองฉาง และอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกับเมืองชัยนาท / อำเภอหันคา
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองชัยนาท / อำเภอมโนรมย์

ลักษณะภูมิอากาศ

แบ่งเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - มิถุนายน
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

การปกครอง

อำเภอวัดสิงห์ มีพื้นที่ทั้งหมด 293.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 183,137 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 1 เทศบาล 50 หมู่บ้าน และ

องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
1. ตำบลมะขามเฒ่า
2. ตำบลหนองน้อย
3. ตำบลบ่อแร่
4. ตำบลหนองบัว
5. ตำบลหนองขุ่น
6. ตำบลวังหมัน

ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 21,376 คน ชาย 10,42 คน หญิง 10,939


คนด้านเศรษฐกิจ

การพาณิชย์ การบริการในเขตอำเภอวัดสิงห์เป็นชุมชนเล็ก ๆ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อย แม้ว่ามีเทศบาลตำบลแต่ไม่มีโรงแรม และสถานธนานุบาล และร้านอาหารขนาดใหญ่ การจ้างแรงงานในท้องถิ่นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การขยายจึงมีน้อย

เปลี่ยนภาษา