เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท,ทต.วัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

เทศบาลตำบลวัดสิงห์

ตำบลวัดสิงห์
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
17120

โทรศัพท์ 056461309
โทรสาร 056461042
อีเมล์ tasabanwatsing@hotmail.com

อำเภอวัดสิงห์ เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 6 อำเภอ กิ่งอำเภอของจังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของภาคกลางตอนบน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยนาท ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ ทิศตะวันตกของอำเภอเป็นที่สูง และเป็นที่ราบต่ำมาทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน นอกจากนี้มีลำคล้องห้วย หนอง บึง เป็นแหล่งธรรมชาติ ประมาณ 12 แห่ง พื้นที่ 3 ใน 4 เป็น พื้นที่นอกเขตชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองฉาง และอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกับเมืองชัยนาท / อำเภอหันคา
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองชัยนาท / อำเภอมโนรมย์

ลักษณะภูมิอากาศ

แบ่งเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - มิถุนายน
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

การปกครอง

อำเภอวัดสิงห์ มีพื้นที่ทั้งหมด 293.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 183,137 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 1 เทศบาล 50 หมู่บ้าน และ

องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
1. ตำบลมะขามเฒ่า
2. ตำบลหนองน้อย
3. ตำบลบ่อแร่
4. ตำบลหนองบัว
5. ตำบลหนองขุ่น
6. ตำบลวังหมัน

ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 21,376 คน ชาย 10,42 คน หญิง 10,939


คนด้านเศรษฐกิจ

การพาณิชย์ การบริการในเขตอำเภอวัดสิงห์เป็นชุมชนเล็ก ๆ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อย แม้ว่ามีเทศบาลตำบลแต่ไม่มีโรงแรม และสถานธนานุบาล และร้านอาหารขนาดใหญ่ การจ้างแรงงานในท้องถิ่นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การขยายจึงมีน้อย
0.02s. 0.75MB