เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติเทศบาล    ประวัติเทศบาล เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวัดสิงห์ และเป็นที่ตั้งของอำเภอวัดสิงห์ ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาท ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พุทธศักราช 2480 โดยให้ยกฐานะบางส่วนของตำบลวัดสิงห์ ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 54 หน้า 1895 – หน้า 1898 วันที่ 14 มีนาคม 2480 ในสมัย พล.อ. พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นเทศบาลตำบลแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 71 ตอนที่ 88 หน้า 100 – 104 วันที่ 31 ธันวาคม 2497 ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากบริเวณด้านตะวันตกของเทศบาลเป็นสถานที่ชุมนุมการค้า และเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องขยายตลาดวัดสิงห์ออกไปให้พ้นจากคันกั้นน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม่ เพื่อขยายเขตให้เหมาะสมแก่การปกครองและทะนุบำรุง

1. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์หลังแรก บันทึกภาพเมื่อ พ.ศ. 25062.อาคารที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์หลังเก่าที่เทศบาลได้ทำการปรับปรุงครั้งแรกเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานเทศบาล บันทึกภาพเมื่อ พ.ศ. 2508


3 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ปรับปรุงครั้งที่ 2 หันหน้าสำนักงานไปทางทิศตะวันตก เพิ่มระเบียงหน้า


4. สำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ปรับปรุงครั้งที่ 3 ตัดระเบียงหน้าออกขยาย ห้องทำงานให้กว้างขึ้น เป็นการ ปรับปรุงครั้งสุดท้าย


5 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ในปัจจุบันสร้าง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 25410.02s. 0.50MB