นางจันทนา ชัยเจริญพิทักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลวัดสิงห์
ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์
056461310 ต่อ 18

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 38,628 คน

สภาพสังคม

เป็นสังคมเกษตรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเอื้ออาทรต่อกันจะเห็นได้จากประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีงานบุญต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะประชาชนเป็นชาวพุทธถึงร้อยละ 99 นับถือศาสนาอื่นเพียง 1% เท่านั้น


การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวที่ประชาชนรู้จัก และมักแวะมาเที่ยว มีอยู่ 3 แห่ง คือ

วัดปากคลองมะขามเฒ่าตั้งอยู่ที่ หมู่ที 3 ตำบลมะขามเฒ่า ห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดของพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข)
วสันต์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่ ประมาณ 700 ตัว นอกจากนี้ยังมี นกยูง เสือ สิงโต และนกกระจอกเทศ
วัดทรงเสวย เดิมชื่อวัดหนองแคตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้อยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ห่างจากเขื่อนพลเทพ ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นวัดที่ ร.5 เคยเสด็จประพาสต้นทางชลมารค ได้แวะประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ พลับพลาหน้าวัด
เปลี่ยนภาษา